مرکز کارآفرینی- اخبار
مرکز کارآفرینی برگزار می کند: سمینار آینده پژوهی فردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.23964.fa
برگشت به اصل مطلب