مرکز کارآفرینی- اخبار مرکز کارآفرینی
گاهنامه خبری عتف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/19 | 
اولین شماره گاهنامه خبری ،تحلیلی عتف تهیه شده توسط معاونت پژوهشی وفناوری وزارت علوم،تحقیقات وفناوری
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5502.39282.fa
برگشت به اصل مطلب