مرکز کارآفرینی- شتاب دهنده های فناوری ونوآوری
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نوپایار،

آواتک

مرکز شتابدهیICT

مرکز شتابدهی ونوآوریدیموند

مرکز شتابدهی و نوآوری آواتک

مرکز رشدY combinator

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://www.iust.ac.ir/find-63.15590.42080.fa.html
برگشت به اصل مطلب