انجمن علمی دانشجویی- دبیر کل انجمن های علمی
تماس با دبیر کل انجمن‏های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای مهندس سید امیر سعادتجو

دبیر کل انجمن‏های علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناس ارشد

شماره تماس: 77240540 الی 5    داخلی 2407 و 3669 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=62.7850.10350.fa
برگشت به اصل مطلب