انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
زیبا سازی معابر شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی، با توجه به اهمیت کار‌آفرینی، ایجاد درآمد و ایفا کردن نقشی مفید در ساختن شهری زیبا‌تر دست به همکاری با سازمان زیبا سازی و شرکت برین فکر زد.

در راستای اهداف ذکر شده و پیرو جلسه ای که با این نهاد‌ها برگزار شد؛ انجمن علمی معماری به همکاری در زیباسازی معابر شهری در منطقه پالیزی پرداخت؛ که این فعالیت با استقبال مردمی همراه شد.

این فعالیت دو روزه در تاریخ 12/5/95 الی 13/5/95 و از ساعت 10:00 تا 23:00 انجام گرفت.

0

0

AWT IMAGE

0

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.47416.fa
برگشت به اصل مطلب