انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
ورکشاپ گرس هاپر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/16 | 

انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی ایران و گروه ژئوما با هدف ارتقای سطح دانش علمی دانش آموختگان رشته معماری و هم چنین کسب تجربه عملی از فرایند طراحی و ساخت دیجیتال این ورکشاپ را برگزار کرده است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.45415.fa
برگشت به اصل مطلب