انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
سلسله سخنرانی های دکتر مفیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سلسله سخنرانی های دکتر مفیدی:

سومین جلسه از سلسله سخنرانی های دکتر مفیدی در مورد معماری پایدار (یونان )

روز یکشنبه 27 آذر ماه ساعت 12:15 تا 13:30  در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.22759.fa
برگشت به اصل مطلب