دانشکده مهندسی صنایع- مصوبات شورای دانشگاه(ارشد)
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص دوره کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 1. ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد طبق تقویم اعلام شده از سوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه در روزهای تعیین شده انجام می شود.

 2. چنانچه تعداد دانشجو در هر کلاس کمتر از پنج نفر باشد درس یاد شده حذف می شود و دانشجویان می توانند بر اساس برنامه هفتگی درس دیگری را اختیار نمایند.

 3. تقویم امتحانات طبق برنامه اعلام شده از طرف تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد و تغییر در برنامه امتحانات فقط چنانچه با تائید تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد قابل قبول می باشد.

4. دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی مجاز به استفاده از مرخصی تحصیلی نمی باشد.

 5. دانشجوی اخراجی یا انصرافی موظف است به کلیه تعهداتی که سپرده است عمل نماید وجهت شرکت در آزمون، یا گرفتن هر گونه گواهی ملزم به تسویه حساب با دانشکده و دانشگاه می باشد.

 6. نمره ناتمام (N) حداکثر تا پایان یک نیمسال بعد از آن نیمسالی که در آن درس اخذ شده و تنها برای درسهایی که پروژه دارند قابل اعتبار است، در غیر اینصورت به منزله صفر معادل (F) تلقی خواهد شد.

 7. دانشجو لازم است حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و فرم ارائه موضوع پایان نامه را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نماید و در نیمسال سوم قسمتی از واحد پایان نامه خود را اخذ نماید و پس از اخذ واحد پایان نامه تا زمانی که آنرا به اتمام نرسانده و دفاع نکرده موظف به ثبت نامه واحد پایان نامه در هر نیمسال می باشد.

 8. شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر تا 2 ماه پس از دریافت فرم ارائه موضوع پایان نامه آن را بررسی و پس از تصویب به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می نماید.

 9. دانشجو موظف است در طول تحصیلات خود در همه سمینارها و جلسات دفاع از پایان نامه های گروه مربوطه شرکت داشته باشد. نظارت این امر بر عهده تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد.

 10. استاد راهنما می بایست از داخل دانشکده یا دانشگاه با توجه به تخصص لازم انتخاب شود. در شرایط خاص با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند استاد راهنما از خارج دانشگاه انتخاب گردد که در این صورت باید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده به عنوان استاد مشاور بر پایان نامه نظارت داشته باشد.

11. ترکیب اعضاء هیات داوران در جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد باید متشکل از حداقل 3 و حداکثر 5 استاد با حداقل مرتبه استادیاری به شرح زیر باشد:

 الف- استاد راهنما

 ب- استاد مشاور ( در صورت عدم وجود، یک استاد مدعو از داخل دانشکده یا دانشگاه با تخصص لازم).

ج- استاد مدعو خارج از دانشگاه با تخصص لازم.

 د- حداکثر دو استاد دیگر از داخل دانشکده یا دانشگاه در صورت نیاز با توجه به تخصص لازم.

 12-د انشجو موظف است در حین انجام پایان نامه هر چهل ماه یکبار گزارش جامعی (حداقل در 500 کلمه) از پیشرفت کار پژوهشی خود تهیه کرده، همراه با فرم گزارش پیشرفت تحصیلی با تایید استاد راهنما و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند و سپس آن را به امور آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل دهد، ثبت نام پایان نامه در نیمسال دوم مشروط به ارائه گزارش پیشرفت اول می باشد. تحویل دومین گزارش پیشرفت چهار ماه پس از اولین گزارش خواهد بود. 13- در جلسات دفاع از پایان نامه مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. تاریخ، محل و ساعت دفاع به صورت یک آگهی که به تائید مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده رسیده است حداقل ده روز قبل به کلیه استادان دانشکده (خصوصاً) و به اطلاع دانشگاهیان (عموماً) رسانده شود. دانشجو قبل از انجام دفاع باید به امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه و با تکمیل فرم مربوطه اطمینان کامل یابد که هیچ نقص آموزشی در پرونده خود به جز ارائه پایان نامه در جلسه دفاع ندارد.

 14- دانشجویانی که بدون مجوز تحصیلات تکمیلی دانشگاه از پایان نامه خود دفاع کنند، دفاع آنان به هیچ وجه مورد تائید تحصیلات تکمیلی دانشگاه نخواهد بود. 15- دانشجویان کارشناسی ارشد پس از دفاع از پایان نامه خود موظفند ( چنانچه از نظر هیات داوران پایان نامه نیاز به اصلاحات داشته باشد، پس از انجام اصلاحات) حداکثر تا 2 ماه پایان نامه خود را به دانشگاه تحویل دهند.

 16- اعلام تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ روز دفاع از پایان?نامه دانشجو می باشد.

 17- به منظور صرفه جویی در هزینه پایان نامه کارشناسی ارشد:

 الف- به دانشجویان توصیه می شود تا پایان نامه ها به صورت پشت و رو تکثیر شوند.

ب- دانشکده به غیر از نسخ مربوط به خود و استاد راهنما دو نسخه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه می?دهد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5350.5891.fa
برگشت به اصل مطلب