دانشکده مهندسی صنایع- دانشجویان ممتاز
اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 89-88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اسامی دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم 89-88 ورودی سال 85   

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  اقدس بدیعی

  85473047

  تحلیل سیستم

  19.27

  2

  فهیمه صفری

  85473172

  تحلیل سیستم

  18.63

  3

  پگاه پویا

  85473065

  تحلیل سیستم

  18.61

  4

  احسان جهانی

  85473083

  تحلیل سیستم

  18.46

  5

  علیرضا حسین زاده

  85472103

  تحلیل سیستم

  18.26

  6

  ساناز روشن بین

  85442098

  تحلیل سیستم

  17.88

  7

  آمنه قنبری

  85473501

  تحلیل سیستم

  17.75

  8

  مجبد خدمتی

  85473127

  تحلیل سیستم

  17.54

  9

  مریم توکلی

  85473074

  تحلیل سیستم

  17.41

  10

  سیداحمد حسینی

  85473118

  تحلیل سیستم

  17.25

  11

  مصطفی امین ناصری

  85473297

  تحلیل سیستم

  17.14

  12

  محسن میرزائی

  85473261

  تحلیل سیستم

  17.07

  

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  محمد رستمی

  85471098

  تولید

  18.28

  2

  رضوان ناظم پور

  85471196

  تولید

  18.25

  3

  ایراندخت کاظمی

  85471142

  تولید

  18.18

  4

  محمدرضا نعمت الهی

  85471204

  تولید

  18.08

  5

  محمدرضاشفیعیان

  85471502

  تولید

  18.08

  6

  محدثه نیکوکار

  85511188

  تولید

  17.90

  7

  نگارجهانبخش

  85472077

  تولید

  17.59

  8

  زهرا جمالی

  85472068

  تولید

  17.58

  9

  بهناز بدائی

  85472023

  تولید

  17.45

  10

  محمد اسمعیل کنجکاو

  85471151

  تولید

  17.43

  11

  محبوبه یازرلو

  85471222

  تولید

  17.41

  12

  عطیه مدنی

  85471249

  تولید

  17.36

  

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  نیما رفیع بخش

  85472148

  تکنولوژی

  18.13

  2

  محمدابراهیم اربابیان

  85472005

  تکنولوژی

  18.12

  3

  زهرا صدیقی ممان

  85472175

  تکنولوژی

  17.79

  4

  محمد توحیدی

  85472291

  تکنولوژی

  17.47

  5

  عاطفه موسوی

  85472273

  تکنولوژی

  17.45

  6

  رویا اکرامی نقش

  85472014

  تکنولوژی

  17.16

  7

  محمد حسین صفات

  85472184

  تکنولوژی

  17

  

اسامی دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم 89-88 ورودی سال 86   

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  ناصر صوفی

  86542096

  تحلیل سیستم

  18.54

  2

  امیر ابراهیم زاده

  86471011

  تحلیل سیستم

  18.49

  3

  سارا ترکستانی

  86471261

  تحلیل سیستم

  18.41

  4

  فاطمه صفی نژاد

  86433173

  تحلیل سیستم

  18.30

  5

  زینب سعیدی

  86472169

  تحلیل سیستم

  18.25

  6

  سروش باقری

  86473273

  تحلیل سیستم

  18.03

  7

  نسرین شاه حیدری

  86472204

  تحلیل سیستم

  17.93

  8

  فائزه مجیدی

  86433235

  تحلیل سیستم

  17.68

  9

  مسعود قاضی نوری

  86473095

  تحلیل سیستم

  17.54

  10

  فاطمه خدابخش

  86472035

  تحلیل سیستم

  17.53

  11

  مصطفی اکبری

  86471118

  تحلیل سیستم

  17.5

  12

  مرتضی الهی

  86471127

  تحلیل سیستم

  17.44

  13

  مجید عادلی

  86473005

  تحلیل سیستم

  17.43

  14

  سحر بابائی

  86471163

  تحلیل سیستم

  17.36

  15

  ارشاد سکاکی

  86472196

  تحلیل سیستم

  17.2

  16

  عطیه اکبری

  86471109

  تحلیل سیستم

  17.04

  

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  راغب رحمانیانی

  86472071

  تکنولوژی

  17.9

    

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  سید علی ناجی

  86471279

  تولید

  18.56

  2

  میثم ولی

  86473264

  تولید

  18.09

  3

  سعید جابری

  86471216

  تولید

  18.06

  4

  مریم حسینی

  86471243

  تولید

  17.9

  5

  امیر رحیمی نژاد

  86472089

  تولید

  17.72

  6

  رضا اسفندیاری

  86471065

  تولید

  17.55

  7

  کاظم عباس زاده

  86473014

  تولید

  17.47

  8

  هادی عبدالهی

  86473023

  تولید

  17.40

  9

  محمد کرم فر

  86473139

  تولید

  17.18

  10

  سید حمید موسوی

  86473219

  تولید

  17.18

  11

  سعید دهقان

  86472062

  تولید

  17.17

  12

  حسن زمانی باجگانی

  86472133

  تولید

  17.17

  13

  کامیار زندی پور

  86472142

  تولید

  17.1

اسامی دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم 89-88 ورودی سال 87   

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  آرش یاوری

  87473249

  تحلیل سیستم

  19.05

  2

  مهسا سلسبیل

  87473008

  تحلیل سیستم

  18.99

  3

  علی اسماعیلی

  87473231

  تحلیل سیستم

  18.85

  4

  سودابه میلانلوئی

  87473178

  تحلیل سیستم

  18.56

  5

  ولی پارسائی

  87473169

  تحلیل سیستم

  18.16

  6

  داود پیرایش

  87473142

  تحلیل سیستم

  18.05

  7

  عاطفه عرب

  87473222

  تحلیل سیستم

  18.04

  8

  مریم خیراندیش

  87473051

  تحلیل سیستم

  18

  9

  نوشین شمالزاده

  87473187

  تحلیل سیستم

  17.99

  10

  هانیه هاشمی

  87473507

  تحلیل سیستم

  17.94

  11

  فرشته شاکری

  87473204

  تحلیل سیستم

  17.80

  12

  سوسن لواسانی

  87473276

  تحلیل سیستم

  17.37

  13

  محمد کاشکی

  87473115

  تحلیل سیستم

  17.21

  14

  بهار مدرس

  87473213

  تحلیل سیستم

  17.08

  15

  اشکان ذکریازاد

  87473026

  تحلیل سیستم

  17.02

  16

  آرمان خسروپور

  87473258

  تحلیل سیستم

  17

    

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  هانیه حسن زاده

  87472243

  تکنولوژی

  19.08

  2

  زهرا خیرخواه

  87472039

  تکنولوژی

  18.53

  3

  علیرضا باباخان

  87472216

  تکنولوژی

  18.44

  4

  اشرف موسوی

  87472279

  تکنولوژی

  17.94

  5

  زهرا بلقان آبادی

  87472127

  تکنولوژی

  17.80

  6

  رویا جعفری

  87472297

  تکنولوژی

  17.78

  7

  ستاره مجیدی

  87472234

  تکنولوژی

  17.68

  8

  محمد امینی رعیا

  87471178

  تکنولوژی

  17.57

  9

  آرمیتا خالقی

  87472261

  تکنولوژی

  17.49

  10

  امین اسفندیاری

  87472074

  تکنولوژی

  17.1

  

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  مهسا پری در

  87433042

  تولید

  18.61

  2

  سحر ناز مهرانی

  87471201

  تولید

  18.24

  3

  رخسانا مهدیزاده

  87471237

  تولید

  18.17

  4

  سهیل رمضان زاده

  87471059

  تولید

  18.03

  5

  سعید امینی

  87471059

  تولید

  17.72

  6

  مرضیه اسکندری

  87471264

  تولید

  17.57

  7

  نیما احمدی کمرودی

  87471273

  تولید

  17.44

  8

  مصطفی مطهر

  87472047

  تولید

  17.14

  9

  ایمان پارسا

  87471228

  تولید

  17.38

  10

  محمد علی فایضی راد

  87471103

  تولید

  17.10

اسامی دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم 89-88 ورودی سال 88   

  ردیف

  نام دانشجو

  شماره دانشجوئی

  گرایش

  معدل

  1

  احمد ارطیس

  88471258

  گرایش ندارد

  17.99

  2

  موسی رضا ابوچناری

  88471249

  گرایش ندارد

  17.80

  3

  ابراهیم محمدی

  88472201

  گرایش ندارد

  17.64

  4

  فائزه چهاردولی

  88471017

  گرایش ندارد

  17.55

  5

  آیناز کفاشان

  88471169

  گرایش ندارد

  17.09

  6

  محمد کاظم مشکانی

  88471357

  گرایش ندارد

  17.03

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5322.18190.fa
برگشت به اصل مطلب