مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- دستاوردهای مرکز
دستاوردهای مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دستگاه آزمایش شیارشدگی آسفالت

دستگاه آزمایش شیارشدگی آسفالت در این مرکز ساخته شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.9215.13195.fa
برگشت به اصل مطلب