مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
تحویل فاز دوم پروژه روشهای غیر مخرب تعیین دانسیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فازدوم پروزه"ارزیابی آزمایش های غیر مخرب در تعیین دانسیته لایه های روسازی"به پژوهشکده حمل و نقل ارسال شد.(21/11/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3358.3624.fa
برگشت به اصل مطلب