مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- دستگاه مخلوط‌کنِ آسفالت
دستگاه مخلوط‌کنِ مخلوط‌های آسفالتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستگاه مخلوط‌کنِ مخلوط‌های آسفالتیدستگاه مخلوط‌کنِ مخلوط‌های آسفالتی

هدف : مخلوط کردن مصالح سنگی و قیر

  پس از گرم کردن مصالح سنگی و قیر و تعیین نسبت‌های وزنی، به میزان مشخص به داخل مخلوط‌کن (Mixer) ریخته شده و با سرعت دوران و زمان اختلاط مشخص، با هم مخلوط می‌گردند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3286.3330.fa
برگشت به اصل مطلب