مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- گرم‌خانه (Oven)
گرم‌خانه (Oven)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  گرم‌خانه (Oven)

  هدف : جهت گرم کردن و خشک کردن مصالح

 محفظه گرمایی جهت گرم کردن و خشک کردن مصالح و یا گرم کردن قالب‌ها و تجهیزات مورد نیاز در دماهای مختلف

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3285.3329.fa
برگشت به اصل مطلب