مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- چکش اتوماتیک مارشال
چکش اتوماتیک مارشال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

چکش اتوماتیک مارشال 

هدف : تراکم نمونه‌های مخلوط آسفالتی

نمونه مخلوط آسفالتی به وزن تقریبی 1200 تا 4700 گرم پس از گرم کردن قیر و مصالح سنگی درون قالب تراکم ریخته شده ( قطر قالب 4 اینچ و یا 6 اینچ ) و با تعداد ضربات مشخص بر اساس نوع روسازی (35 ، 50 یا 75 ضربه ) متراکم و تهیه می‌گردند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3181.3205.fa
برگشت به اصل مطلب