مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تجهیزات آزمایشگاهی
حمام آب مارشال

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 حمام آب مارشال ( حمام آسفالت )  حمام آب مارشال ( حمام آسفالت )

  هدف : تنظیم دمای نمونه آسفالت متراکم و اشباع کردن آنها

  نمونه‌های متراکم شده با چکش مارشال به مدت 25 الی 30 دقیقه در حمام آب مقطر مجهز به ترموستات با کنترل دما در 60 درجه سانتیگراد قبل از تعیین استحکام و روانی آنها قرار می‌گیرند .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3178.3544.fa
برگشت به اصل مطلب