معاونت دانشجویی- فرمهای بهداشت و درمان
فرم گزارش موارد بهداشتی - مخصوص افراد متفرقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۱ | 

فرم گزارش موارد بهداشتی -  مخصوص افراد متفرقه

نام واحد یا قسمتی که نواقص بهداشتی برای آن گزارش می شود:

 تاریخ مشاهده نواقص:

نام و نام خانوادگی ارائه دهنده:

نوع گزارش:

 گزارش عدم رعایت رفتار بهداشتی □

گزارش نقص بهداشتی مربوط به تجهیزات □

گزارش نقص بهداشتی مربوط به مواد خوراکی □

  مورد/موارد به تفکیک:

با توجه به اهمیت مشارکت عمومی در ارتقای وضعیت بهداشتی و بهبود خدمات، ارائه موارد غیر بهداشتی توسط دانشگاهیان و پیگیری به موقع و ضابطه مند آن توسط مسئولین بهداشتی می تواند در این مهم بسیار موثر باشد. لذا بدینوسیله از همه دانشگاهیان محترم درخواست می شود با مساعدت خویش در گزارش هرگونه مورد غیر بهداشتی ما را در بهبود خدمات یاری نمایند.

دانشگاهیان محترم می توانند هر گونه مشاهدات خود در رابطه با عدم رعایت بهداشت را از طریق تکمیل این فرم ثبت و گزارش یا شکایت خود را مکتوب ارائه نمایند و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نحوه ارائه موارد از طریق تماس با رابطین بهداشتی (مستقر در خوابگاهها که اسامی و شماره تماس آنها در تابلوی اعلانات درج شده است)، ارسال از طریق رایانامه اختصاصی بهداشت محیط (hseiust@gmail.com) و تماس تلفنی (77240463) با اداره بهداشت و درمان می باشد.

با تشکر از همکاری شما

اداره بهداشت و درمان

واحد بهداشت محیط

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=58.13212.47120.fa
برگشت به اصل مطلب