معاونت دانشجویی- رویداد رفاه
14/6/91 بیمه حوادث کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEدانشجویانی  که در تابستان دوره کارآموزی دارند تحت پوشش بیمه حوادث می باشند .ضمنا شماره قرارداد  185/90/8500/1/512  از 1/7/90 الی 31/6/91 می باشد .
لذا مقتضی است با مراجعه به اداره آموزش هر دانشکده گواهی صادره را دریافت نمایید
                             اداره رفاه و خدمات دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.11747.24944.fa.html
برگشت به اصل مطلب