قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- Art 2006.Ghodrati
Art 2006.Ghodrati

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • Evaluating the Seismicity Parameters of Tehran, Iran, (G. Ghodrati Amiri, R. Motamed, R. Hashemi, and H.R. Nouri).
  • New Development of Artificial Record Generation by Wavelet Theory (G. Ghodrati Amiri, P. Ashtari, and H. Rahami).
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=57.9587.14623.fa
برگشت به اصل مطلب