مرکز رشد واحدهای فناور- خدمات و حمایت ها
جدول خدمات بر حسب نوع پذیرش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
جدول کامل تسهیلات و امکانات حمایتی مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران بر حسب نوعپذیرش 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=56.3576.53981.fa
برگشت به اصل مطلب