مرکز رشد واحدهای فناور- پیش رشد
اسامی شرکت های پیش رشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
اسامی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران(پیش رشد)-خردادماه 98
1-شیمی کلینیک علم و صنعت(پیش رشد)

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=56.18054.51288.fa
برگشت به اصل مطلب