مرکز رشد واحدهای فناور- معرفی کارکنان
معرفی افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲ | 

مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

Email

AWT IMAGE

دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران

(عضو هیات علمی ‌دانشکده‌ی مهندسی برق)

77223399

77497788

abeheshti@iust.ac.ir

AWT IMAGE

مژگان کبودی

مسوول دفتر مرکز و کارشناس

77497788

77223399

kaboodim@iust.ac.ir

AWT IMAGE

نادرگودینی

کارشناس مرکز

77497788

77223399

godini_n@iust.ac.ir

اصغر سلیمانی

نامه رسان

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=56.17798.49327.fa
برگشت به اصل مطلب