مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
نگهداری و تعمیر موتور های الکتریکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
نگهداری و تعمیر موتور های الکتریکی
اهداف دوره
1. آشنایی با ساختار انواع موتور های الکتریکی، نگهداری و تعمیر آنها
2. آموزش عملی پرسنل
موضوعات دوره
1. ساختار موتور های الکتریکی
 ساختار موتور های الکتریکی DC
 ساختار موتور های الکتریکی AC
2. نحوه نگهداری موتور های الکتریکی
 نگهداری مکانیکی موتورهای DC و AC
 نگهداری الکتریکی موتورهای DC و AC
3. تعمیرات موتور های الکتریکی
 تعمیرات مکانیکی موتورهای DC و AC
 تعمیرات الکتریکی موتورهای DC و AC
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و تکنیسین های بخش نگهداری و تعمیرات، مدیران فنی
مدت: دو روز

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11532.fa
برگشت به اصل مطلب