مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
مدیریت صدا در صنعت سیمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
مدیریت صدا در صنعت سیمان
اهداف دوره
1. آشنایی شرکت کنندگان با مباحث علمی و عملی اندازه گیری
2. ارزیابی و کنترل صدا در محیط کار
3. آشنایی با روشهای مختلف بالانس
موضوعات دوره
1. مقدمه ای بر صوت
2. اندازه گیری صدا و کالیبراسیون
3. محاسبه حدود و دُز صدا (محاسبه دُز روزانه فردی، درصد دُز، تماس با صوت EA و ... )
4. کنترل های مدیریتی تماس با صدا ( ماشین آلاتی با انتشار صدای کم، وسایل حفاظت فردی)
5. اصول کنترل های فنی آلودگی صوتی
6. کار عملی در آزمایشگاه
مخاطبین دوره:
کارشناسان و مدیران بخش های ایمنی، بهداشت صنعتی، نگهداری و تعمیر و بهره برداری
مدت: دو روز


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11528.fa
برگشت به اصل مطلب