مرکز تحقیقات سیمان - دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فارغ التحصیلان دکتری:

نام و نام خانوادگی

زمینه پژوهش

پست الکترونیک

استاد راهنما

ابراهیم نجفی

سیمان ژئوپلیمری پایه پوزلان طبیعی

Najafi@iust.ac.ir  

         E_najafik@yahoo.com 

دکتر علی اله وردی

سعید بختیاری

مقاومت در برابر آتش بتن خود تراکم

bakhtiyari@iust.ac.ir

bakhtiyari@bhrc.ac.ir

دکتر علی اله وردی

شیوا سالم

تولید نانو رنگدانه های سرامیکی آبی

salem@iust.ac.ir

دکتر علی اله وردی- دکتر منصور شیروانی

اعظم

  یوسفی

کاربرد نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در جلوگیری از تخریب زیستی سیمان

  faeghehe.eslamipour@gmail.com

دکتر علی اله وردی

  دکتر پریسا حجازی

 دانشجویان دکتری:

  نام

  زمینه پژوهش

  پست الکترنیکی

  استاد راهنما

  حجت الله مقصودلو

 فعالسازی قلیایی سرباره

maghsoodloorad@iust.ac.ir

  دکتر علی اله وردی

مصطفی وفایی m_vafaeii@iust.ac.ir دکتر علی اله وردی

  فائقه

  اسلامی پور

  دوام سیمان های جدید در محیط های مهاجم

  faeghehe.eslamipour@gmail.com

  دکتر علی اله وردی

مصطفی مهین روستا جاذب آلومینا mahinroosta2010@gmail.com دکتر علی اله وردی
مینا قلی پور سنتز میکرو و نانو سیلیس mgholipour@iust.ac.ir دکتر علی اله وردی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.10387.17973.fa
برگشت به اصل مطلب