- برنامه های قطب
برنامه های قطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  برنامه های قطب

  از مهمترین برنامه های قطب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد کمیته های تخصصی و اجرای پروژه های تحقیقاتی

  • انتشار مقالات علمی

  • اجرای مقدمات برگزاری همایش های بین المللی و برگزاری همایش

  • برگزاری سمینارهای علمی

  • ارایه دوره های کوتاه مدت

  • برگزاری نشست های تخصصی

  • تشکیل شبکه علمی

  • هدایت پروژه های دانشجویان دکتری

  • هدایت پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد

  • تجدید نظر مداوم در برنامه دوره کارشناسی 

  • ارائه مشاوره علمی - تخصصی به واحدهای صنعتی

  • همکاری در تدوین استانداردهای ملی

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=53.4767.5122.fa
برگشت به اصل مطلب