- کمیته های تخصصی
کمیته های تخصصی قطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای کمیته های تخصصی قطب

  

  ردیف

  زمینه تخصصی

  اعضاء گروه

  1

  حفاظت سامانه های قدرت

  دکتر شهرتاش- دکتر جمالی دکتر حیدری –    دکتر عرب خابوری

  2

  کنترل و دینامیک سامانه های قدرت

  دکتر شایانفر دکتر کلانتر مهندس کاظمی دکتر شایقی

  3

  شبکه های الکتریکی هوشمند

  دکتر کلانتر دکتر جدید مهندس کاظمی –     دکتر شایقی

  4

  تجدید ساختار سامانه های قدرت

  دکتر جدید دکتر کلانتر دکتر شایانفر –         دکتر جلیل زاده

  5

  میدانهای الکترومغناطیسی و عایقهای الکتریکی

  دکتر غلامی دکتر حیدری دکتر شهرتاش –  دکتر واحدی

  6

  کیفیت توان

  دکتر جلیلیان دکتر شرکت معصوم –          مهندس کاظمی

  7

  پایش و کنترل ماشین های الکتریکی

  دکتر واحدی دکتر عرب خابوری –                  دکتر شرکت معصوم دکتر جلیلیان

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=53.3844.4003.fa
برگشت به اصل مطلب