تحصیلات تکمیلی دانشگاه- حداقل نمره زبان دکترا
حداقل نمره قبولی زبان برای شرکت در آزمون جامع دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

حداقل نمره قبولی زبان برای شرکت در آزمون جامع دکترا


برای ورودی‏‌های ۹۸ و ماقبل

MSRT (MCHE): ۵۰
TOLIMO: ۵۲۰
TOEFL: ۵۰۰
TOEFL (ITP): ۵۰۰
TOEFLE (IBT): ۶۱
IELTS: ۵.۵


برای ورودی‏‌های ۹۹ و مابعد

MSRT (MCHE): ۵۵
TOLIMO: ۵۷۲
TOEFL: ۵۵۰
TOEFL (ITP): ۵۵۰
TOEFLE (IBT): ۶۷
IELTS: ۶


جدول زمانی ارائه‌ کارنامه قبولی آزمون‌های زبان (با حداقل نمرات ذکرشده در بالا)
برای شرکت در امتحان جامع دکتری

ورودی

تاریخ مورد قبول آزمون زبان

حداکثر مهلت ارائه به تحصیلات تکمیلی

۹۷

مهر ۹۵ به بعد

دی ۹۸

۹۸

مهر ۹۶ به بعد

دی ۹۹

۹۹

مهر ۹۷ به بعد

دی ۱۴۰۰

تذکر:

با توجه به اینکه آزمون جامع در اکثر دانشکده‌ها در آبان و آذر سال دوم تحصیل برگزار می‌شود، دانشجویان بهتر است نمره زبان خود را در ترم‌های اول و دوم تحصیل ارائه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=52.9001.26491.fa
برگشت به اصل مطلب