تحصیلات تکمیلی دانشگاه- برنامه درسی
برنامه درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/9 | 

برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده مهندسی برق مصوب 16/4/92

برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده مهندسی کامپیوتر مصوب 16/4/92

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=52.14922.41168.fa
برگشت به اصل مطلب