معاونت اداری و پشتیبانی- کارکنان
معرفی کارکنان دفتر معاونت اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

۱

پریسا مرادی مسئول دفتر معاونت

۲۲۲۱ - ۲۱۳۴

۷۷۲۴۰۴۱۲ - ۷۷۲۴۰۴۱۱

۲

علی اسدزاده مسئول دفتر معاونت

۲۲۲۱ - ۲۲۲۰

۷۷۲۴۰۴۱۲ - ۷۷۲۴۰۴۱۱

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=48.14526.38790.fa
برگشت به اصل مطلب