معاونت اداری و پشتیبانی- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی معاونت اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://www.iust.ac.ir/find-48.10832.19096.fa.html
برگشت به اصل مطلب