معاونت اداری و پشتیبانی- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی معاونت اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=48.10832.19096.fa
برگشت به اصل مطلب