پژوهشکده الکترونیک- اساتید.1
اعضای هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/21 | 
. دکتر سیدجواد ازهری گروه الکترونیک
. دکتر احمد آیت الهی گروه الکترونیک
. دکتر ستار میرزاکوچکی گروه الکترونیک
. دکتر هادی شهریار شاه حسینی گروه الکترونیک
. دکتر علی صدر گروه الکترونیک
. دکتر علی اکبر جلالی گروه کنترل
.دکتر سهیل گنجه فر گروه کنترل
. دکتر علیرضا محمد شهری گروه کنترل
. دکتر داود عرب خابوری گروه قدرت
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7077.54237.fa
برگشت به اصل مطلب