پژوهشکده الکترونیک-  برگزارشده
همایشها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  همایشها و کارگاههای برگزار شده

  عنوان نشست

  دبیر

  مکان

  تاریخ

کنفرانس آملده سازی ملی برای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی 2015

دکتر

شاه حسینی

تهران

خرداد 1393

دومین همایش ICT روستایی

دکتر

شاه حسینی

تهران

22 مهر 1389

کنفرانس شهر الکترونیکی

  دکتر جلالی

تهران

  3 و 4 خرداد 1388

دومین همایش تجربیات پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

  دکترجلالی

تهران

   29 و 30 آبان 1386

همایش تجربیات پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

  دکتر جلالی

تهران

  21 آبان 1385

همایش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه محلی

  دکتر جلالی

گرگان

   4 فروردین 1384

کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیران

  دکتر جلالی

تهران

  28-1 اسفند1383

کارگاه آموزش مجازی

  دکتر جلالی

 شاهرود

  31-30 فروردین 1382

همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا

  دکتر جلالی

  تهران

  6- 5 اسفند1382

کارگاه آموزشی میکروالکترونیک

  دکترکسایی

  تهران

  23-19 اسفند1380

کارگاه آموزشی میکروالکترونیک

  دکتر میرزاکوچکی

  تهران

  13-9 مهر 1380    

همایش جهانی شهرهای الکترونیکی واینترنتی

  دکتر جلالی

  کیش

  13-11 اردیبهشت 1380

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.3141.3155.fa
برگشت به اصل مطلب