پژوهشکده الکترونیک- اخبار آز ابررایانش.1
خبر1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سوم بهمن سمینار میان دوره ای دانشجویان آزمایشگاه SCaN برگزار می شود.

ارائه دهنده آقای احسان صالح

موضوع سمینار: بررسی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های noc


نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.10820.19067.fa
برگشت به اصل مطلب