گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
Nano Materials: Applications and Properties

حذف تصاویر و رنگ‌ها
The Second International Conference Nano Materials: Applications and Properties
17-22 Sep, 2012
Alushta, The Crimea, Ukraine
www. nap.sumdu.edu.ua
نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8602.23450.fa
برگشت به اصل مطلب