گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
Fifth International Conference on Engineering Failure

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Fifth International Conference on Engineering Failure Analysis (ICEFA V)
1-4 July 2012, Hilton Hotel, The Hague, The Netherlands
www.icefaconference.com
نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8602.23183.fa
برگشت به اصل مطلب