گروه پژوهشی مواد- تحقیقات برجسته
تاثیر ریزساختار بر خواص سایشی فولاد چرخ قطار- ریل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

در تحقیق حاضر به منظور بهبود مقاومت سایشی چرخ های فولادی (1050) با ساختار پرلیتی- فریتی، تاثیر سیکل های عملیات حرارتی مختلف شوکه کردن یک مرحله ای و دو مرحله ای، مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج حاصل نشان داد کهبا انجام شوکه کردن دو مرحله ای با سرد کردن در حمام نمک های 650 درجه سانتیگراد (به مدت کوتاه) و سپس 370 درجه سانتیگراد که منجر به تشکیل بینیت در ساختار پرلیتی- فریتی شده است، مقاومت سایشی خوبی بدست آمده است.

  • تاثیر ریزساختار بر خواص سایشی فولاد چرخ قطار- ریل

در تحقیق حاضر به منظور بهبود مقاومت سایشی چرخ های فولادی (1050) با ساختار پرلیتی- فریتی، تاثیر سیکل های عملیات حرارتی مختلف شوکه کردن یک مرحله ای و دو مرحله ای، مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش سایش با استفاده از روش پین روی دیسک با دیسک های ساخته شده از فولاد ریل 1075، با سرعت لغزشی m/s 2/0 و نیرو های عمودی 10، 20 و 30 نیوتن روی نمونه ها انجام شد. نتایج آزمایش سایش به همراه بررسی های میکروسکوپی نوری- الکترونی و نیز اطلاعات بدست آمده از آزمون تفرق اشعه ایکس نشان دادند که در عملیات شوکه کردن یک مرحله ای در هوا با افزایش سرعت سردکردن و در نتیجه با افزایش سختی تا میزان 95 % سختی ریل، مقاومت سایشی این فولاد نیز افزایش یافته است. همچنین مشاهده گردید که با انجام شوکه کردن دو مرحله ای با سرد کردن در حمام نمک های 650 درجه سانتیگراد (به مدت کوتاه) و سپس 370 درجه سانتیگراد که منجر به تشکیل بینیت در ساختار پرلیتی- فریتی شده است، مقاومت سایشی خوبی بدست آمده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، مکانیزم های سایشی اکسیدی آرام و تورق در این مجموعه مشاهده شد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=43.8481.11585.fa
برگشت به اصل مطلب