مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی مدیر
معرفی مدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

مدیر دفتر:

دکتر رضاخیرالدین، عضو هیأت علمی  دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی

مرتبه علمی :دانشیار گروه آموزشی شهرسازی

پست الکترونیکی: reza_kheyroddin__iust.ac.ir

تلفن:  ۷۷۲۴۰۴۶۰ (۰۲۱)، ۷۷۲۴۰۵۴۰ الی ۵۰ داخلی ۷۴۳۶

فاکس: ۷۷۴۹۱۲۳۸ (۰۲۱)


سوابق علمی و کاری

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.3502.3518.fa
برگشت به اصل مطلب