مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی و شرح وظایف کارکنان
معرفی کارکنان مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.3474.3513.fa
برگشت به اصل مطلب