معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
کاردانشجویی فروردین تا مهر 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
1 92461512 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 5151571893 شهریور 50 19,000 950,000
2 92481024 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690208821 مرداد 80 19,000 1,520,000
3 92481033 طرح و برنامه -  کارشناسی 3690208848 شهریور 20 19,000 380,000
4 92531177 روابط عمومی -  کارشناسی 3642901620 مرداد 55 19,000 1,045,000
5 92531177 روابط عمومی -  کارشناسی 3642901620 شهریور 85 19,000 1,615,000
6 92531177 روابط عمومی -  کارشناسی 3642901620 مهر 44 19,000 836,000
7 92974071 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا 3642895590 شهریور 50 55,000 2,750,000
8 93481216 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642913300 مرداد 80 19,000 1,520,000
9 93481225 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3690223731 مرداد 50 19,000 950,000
10 93511189 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642913114 شهریور 80 19,000 1,520,000
11 93511189 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642913114 مرداد 80 19,000 1,520,000
12 93521144 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642901779 مرداد 85 19,000 1,615,000
13 93521144 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 3642901779 شهریور 85 19,000 1,615,000
14 93521252 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642900888 شهریور 80 19,000 1,520,000
15 93521252 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642900888 مرداد 80 19,000 1,520,000
16 93522108 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690228741 شهریور 80 19,000 1,520,000
17 93522108 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690228741 مرداد 80 19,000 1,520,000
18 93522126 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690224738 شهریور 80 19,000 1,520,000
19 93522126 نهاد رهبری -  کارشناسی 3690224738 مرداد 80 19,000 1,520,000
20 93532117 روابط عمومی -  کارشناسی 3690225297 شهریور 27 19,000 513,000
21 93733072 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 9190354781 شهریور 70 30,000 2,100,000
22 93733072 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 9190354781 مرداد 70 30,000 2,100,000
23 93861845 مدیریت فرهنگی -  دکترا 3642901469 مرداد 80 55,000 4,400,000
24 93941054 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا 4388000053 شهریور 30 55,000 1,650,000
25 94400052 روابط عمومی -  کارشناسی 3642899987 شهریور 85 19,000 1,615,000
26 94400052 روابط عمومی -  کارشناسی 3642899987 مرداد 37 19,000 703,000
27 94412211 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007359 تیر 9 19,000 171,000
28 94412211 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007359 شهریور 85 19,000 1,615,000
29 94412211 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007359 مرداد 85 19,000 1,615,000
30 94431072 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3694001970 شهریور 52 19,000 988,000
31 94433226 روابط عمومی -  کارشناسی 3694002659 شهریور 27 19,000 513,000
32 94532018 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 3694006069 شهریور 70 19,000 1,330,000
33 94532108 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3694006166 مرداد 25 19,000 475,000
34 94532225 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642898530 مرداد 80 19,000 1,520,000
35 94532225 نهاد رهبری -  کارشناسی 3642898530 شهریور 80 19,000 1,520,000
36 94542328 روابط عمومی -  کارشناسی 3694007537 شهریور 27 19,000 513,000
37 94555055 روابط عمومی -  کارشناسی 3635535325 شهریور 85 19,000 1,615,000
38 94555055 روابط عمومی -  کارشناسی 3635535325 مهر 25 19,000 475,000
39 94555199 روابط عمومی -  کارشناسی 3642904832 شهریور 27 19,000 513,000
40 94555235 روابط عمومی -  کارشناسی 3642899022 شهریور 55 19,000 1,045,000
41 94583023 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 9842643349 شهریور 85 30,000 2,550,000
42 94583023 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 9842643349 مهر 20 30,000 600,000
43 94585028 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642912495 شهریور 85 30,000 2,550,000
44 94585028 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642912495 مهر 85 30,000 2,550,000
45 94589015 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 4286911965 شهریور 25 30,000 750,000
46 94614149 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 3690160322 شهریور 70 30,000 2,100,000
47 94614149 نهاد رهبری -  کارشناسی ارشد 3690160322 مرداد 70 30,000 2,100,000
48 94664006 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3642913688 مرداد 80 30,000 2,400,000
49 94666077 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3690168412 شهریور 50 30,000 1,500,000
50 94666077 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3690168412 مرداد 70 30,000 2,100,000
51 94765051 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5090321651 شهریور 30 30,000 900,000
52 94765141 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 9610622000 شهریور 30 30,000 900,000
53 94765168 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 9610620008 شهریور 70 30,000 2,100,000
54 94784135 طرح و برنامه -  کارشناسی ارشد 3690164786 شهریور 70 30,000 2,100,000
55 94911027 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا 8745933603 شهریور 50 55,000 2,750,000
56 94933063 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ دکترا 3915693228 شهریور 100 55,000 5,500,000
57 95221088 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3690200812 شهریور 85 30,000 2,550,000
58 95221088 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3690200812 مهر 85 30,000 2,550,000
59 95412013 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642913904 شهریور 80 19,000 1,520,000
60 95431018 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3235577207 شهریور 80 19,000 1,520,000
61 95431018 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3235577207 مرداد 80 19,000 1,520,000
62 95431018 روابط عمومی -  کارشناسی 3235577207 تیر 85 19,000 1,615,000
63 95431018 روابط عمومی -  کارشناسی 3235577207 مهر 57 19,000 1,083,000
64 95431036 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642911944 شهریور 80 19,000 1,520,000
65 95431036 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642911944 مرداد 80 19,000 1,520,000
66 95431036 روابط عمومی -  کارشناسی 3642911944 مهر 20 19,000 380,000
67 95431099 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910522 شهریور 80 19,000 1,520,000
68 95431099 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910522 مرداد 80 19,000 1,520,000
69 95431099 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910522 تیر 85 19,000 1,615,000
70 95431099 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910522 مهر 85 19,000 1,615,000
71 95431154 روابط عمومی -  کارشناسی 3654529646 شهریور 52 19,000 988,000
72 95431234 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910638 شهریور 80 19,000 1,520,000
73 95431234 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910638 مرداد 80 19,000 1,520,000
74 95431234 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910638 مهر 24 19,000 456,000
75 95441072 ارتباط با مدارس -  کارشناسی 3642910697 مرداد 80 19,000 1,520,000
76 95441072 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910697 تیر 85 19,000 1,615,000
77 95441072 روابط عمومی -  کارشناسی 3642910697 مهر 34 19,000 646,000
78 95481189 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی 3642910301 خرداد 80 15,000 1,200,000
79 95611259 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3642905057 مرداد 40 30,000 1,200,000
80 95622046 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 4505573930 مرداد 81 30,000 2,430,000
81 95635132 مدیریت فرهنگی -  کارشناسی ارشد 3690163151 مرداد 36 30,000 1,080,000
82 95676862 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642911332 شهریور 85 30,000 2,550,000
83 95676862 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642911332 مهر 85 30,000 2,550,000
84 95886024 مدیریت فرهنگی -  دکترا 3690151889 شهریور 50 55,000 2,750,000
85 95886024 مدیریت فرهنگی -  دکترا 3690151889 مرداد 75 55,000 4,125,000
86 96676063 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 3690131713 شهریور 70 30,000 2,100,000
87 96721006 مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها کارشناسی ارشد 3642898883 شهریور 85 30,000 2,550,000
88 96733001 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642904867 شهریور 85 30,000 2,550,000
89 96733001 روابط عمومی -  کارشناسی ارشد 3642904867 مرداد 64 30,000 1,920,000
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.51279.fa
برگشت به اصل مطلب