معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
کاردانشجویی فروردین تا خرداد 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/18 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
۱ ۹۰۵۱۱۱۸۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۴۱۴ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲ ۹۱۹۴۲۰۱۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۵۶۳۵۰۲۵۶۳ اردیبهشت ۴۰ ۴۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳ ۹۲۴۱۲۱۵۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۶۱۰۱ فروردین ۲۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۴ ۹۲۴۳۳۰۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۷۱۳۲ فروردین ۷۵ ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
۵ ۹۲۴۶۱۵۱۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۵۱۵۱۵۷۱۸۹۳ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۶ ۹۲۴۷۱۳۸۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۵۳۰۲ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷ ۹۲۴۷۱۳۸۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۵۳۰۲ خرداد ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۸ ۹۲۴۸۱۰۲۴ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۸۸۲۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹ ۹۲۴۸۱۰۲۴ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۸۸۲۱ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۰ ۹۲۵۲۱۲۳۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۰۰۷ فروردین ۴۰ ۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۱۱ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ خرداد ۲۸ ۲۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۱۲ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ خرداد ۵۲ ۲۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰
۱۳ ۹۲۵۳۲۱۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۸۴۲ فروردین ۶۰ ۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۴ ۹۲۵۳۲۱۲۳ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۸۴۲ اردیبهشت ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۵ ۹۲۵۳۳۲۵۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۳۲۶ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۶ ۹۲۵۳۳۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۸۲۴ اردیبهشت ۲۴ ۲۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰
۱۷ ۹۲۵۴۱۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۶۹۵ اردیبهشت ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۹۲۵۵۱۰۱۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۹۸۹۵۴۱۳ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۹ ۹۲۵۵۱۲۵۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۲۲۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۰ ۹۲۵۵۱۳۵۷ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۲۴۹ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۴ ۹۲۸۸۶۰۴۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها دکترا ۵ - عادی ۴۶۹۵۰۴۶۲۸۱ فروردین ۹۸ ۴۰۰۰۰ ۳۹۲۰۰۰۰
۲۵ ۹۲۹۴۲۰۳۶ مدیریت فرهنگی - کتابخانه- سمعی بصری دکترا ۵ - عادی ۳۳۹۸۰۵۵۰۳۸ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۲۶ ۹۲۹۴۳۰۲۶ مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۳۰ اردیبهشت ۸۰ ۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۲۸ ۹۳۴۳۱۱۷۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۷۵۶ اردیبهشت ۴۰ ۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۲۹ ۹۳۴۴۱۱۲۶ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۴۲۴ اردیبهشت ۵۱ ۲۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰
۳۰ ۹۳۴۷۱۰۳۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۲۹۸۰ اردیبهشت ۵۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۳۱ ۹۳۴۷۱۱۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۱۳۸ خرداد ۳۰ ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۳۲ ۹۳۴۸۱۲۱۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۳۰۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۳ ۹۳۴۸۱۲۱۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۳۰۰ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۴ ۹۳۴۸۱۲۲۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۷۳۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۵ ۹۳۴۸۱۳۷۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۹۰۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۶ ۹۳۵۱۱۱۸۹ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۱۱۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۷ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۸ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۹ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۰ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۱ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۲ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۳ ۹۳۵۵۵۱۶۲ مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۱۰۸ اردیبهشت ۳۷ ۲۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰
۴۴ ۹۳۶۲۱۰۷۲ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۵۴۴۶۰۵۴۰۸ اردیبهشت ۳۰ ۲۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
۴۵ ۹۳۶۲۳۱۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۷۸۸ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۴۶ ۹۳۶۸۱۰۲۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۸۲۰۵۶۱۶۴۲۰ خرداد ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۴۷ ۹۳۷۱۱۰۹۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ خرداد ۳۴ ۲۸۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰
۴۸ ۹۳۷۱۱۰۹۸ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ خرداد ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۴۹ ۹۳۷۳۱۰۹۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۸۴۹۴۱۷۶۰۱۸ فروردین ۴۰ ۲۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۵۰ ۹۳۷۳۱۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ خرداد ۳۴ ۲۸۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰
۵۱ ۹۳۷۳۱۱۶۹ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ خرداد ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۵۲ ۹۳۷۳۴۰۰۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۵۴۰ اردیبهشت ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۵۳ ۹۳۷۳۴۰۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۰۶۲۰۵ اردیبهشت ۳۴ ۲۸۰۰۰ ۹۵۲۰۰۰
۵۴ ۹۳۷۴۰۰۰۶ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۷۸۳ خرداد ۱۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
۵۵ ۹۳۷۸۳۰۱۷ مرکزمشاوره - دانشکده ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۱۹۶۴۵ اردیبهشت ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۵۶ ۹۳۹۱۱۰۱۸ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران دکترا ۵ - عادی ۵۱۴۹۰۲۲۰۸۴ اردیبهشت ۳ ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
۵۷ ۹۳۹۴۱۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۳۸۸۰۰۰۰۵۳ اردیبهشت ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۵۸ ۹۳۹۴۲۰۰۹ مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۵۳۱۰ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۵۹ ۹۴۴۱۲۲۱۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۷۳۵۹ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶۰ ۹۴۴۱۲۲۱۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۷۳۵۹ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۶۱ ۹۴۵۱۱۲۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۶۶۵ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶۲ ۹۴۵۱۱۲۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۶۶۵ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۶۳ ۹۴۵۲۱۰۰۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۹۸۰ اردیبهشت ۷۸ ۱۵۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰
۶۴ ۹۴۵۲۱۲۴۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۸۲۰۵۶۷۵۲۰۶ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۶۵ ۹۴۵۲۱۲۴۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۸۲۰۵۶۷۵۲۰۶ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۶۶ ۹۴۵۳۲۰۱۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ فروردین ۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۶۷ ۹۴۵۳۲۰۱۸ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ اردیبهشت ۱۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۶۸ ۹۴۵۳۲۰۱۸ مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ اردیبهشت ۷۰ ۱۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۶۹ ۹۴۵۳۲۰۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۷۷ خرداد ۲۰ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۷۰ ۹۴۵۳۲۰۸۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۳۱ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷۱ ۹۴۵۳۲۱۰۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۶۶ اردیبهشت ۳۴ ۱۵۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
۷۲ ۹۴۵۳۲۱۰۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۶۶ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷۳ ۹۴۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۹۰ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۷۴ ۹۴۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۱۹۰ خرداد ۶۷ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۵۰۰۰
۷۵ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷۶ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ خرداد ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷۷ ۹۴۵۳۳۱۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۴۷۶ خرداد ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۷۸ ۹۴۵۵۱۰۱۹ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۷۷۲۳ اردیبهشت ۱۸ ۱۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
۷۹ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ اردیبهشت ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۸۰ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ خرداد ۴۲ ۲۸۰۰۰ ۱۱۷۶۰۰۰
۸۱ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ اردیبهشت ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۸۲ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ خرداد ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۸۳ ۹۴۶۱۳۲۲۳ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۱۶۱۲ اردیبهشت ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۴ ۹۴۶۱۳۲۲۳ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۱۶۱۲ خرداد ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۵ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ اردیبهشت ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۶ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ خرداد ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۸۸ ۹۴۶۶۶۰۷۷ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۸۴۱۲ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۸۹ ۹۴۶۶۷۰۰۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۲۹۸ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۹۰ ۹۴۷۳۱۰۱۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۰۲۰۸۷۶۱ اردیبهشت ۱۷ ۲۸۰۰۰ ۴۷۶۰۰۰
۹۱ ۹۴۷۴۱۱۲۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۷۲۷۷۹۹۶۴۳ اردیبهشت ۴۰ ۲۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۹۲ ۹۴۷۶۵۰۴۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۸۶۰۴۵۸۹۰۴۶ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۹۳ ۹۴۷۶۵۰۵۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۵۰۹۰۳۲۱۶۵۱ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۹۴ ۹۴۷۶۵۱۴۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۲۰۰۰ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۹۵ ۹۴۷۶۵۱۶۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۰۰۰۸ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۹۶ ۹۴۷۷۳۰۰۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۱۰۷ اردیبهشت ۳۰ ۲۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
۹۸ ۹۴۸۷۱۱۲۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۰۵۲ اردیبهشت ۴۰ ۴۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹۹ ۹۴۸۷۲۰۳۷ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۸۵۴۲۵۵۶۵۳۷ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۰۰ ۹۴۹۳۳۰۶۳ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۹۱۵۶۹۳۲۲۸ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۰۱ ۹۴۹۴۳۰۰۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۴۰۹۳۳ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۰۲ ۹۵۲۲۱۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۰۸۱۲ خرداد ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۰۳ ۹۵۴۶۱۴۵۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۴۵۲۵۷۷۸۱۱۳ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۰۴ ۹۵۴۷۱۳۱۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۷۲۰۳ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۰۵ ۹۵۵۲۱۲۷۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۸۹۰۳۷۰۹۴۱ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۱۰۶ ۹۵۶۱۱۲۵۹ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۵۰۵۷ اردیبهشت ۳۰ ۲۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
۱۰۷ ۹۵۶۷۶۸۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۳۳۲ خرداد ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۰۸ ۹۵۷۲۲۰۳۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۳۹۰۲۰۳۲۸۱ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۱۰۹ ۹۵۷۸۹۰۶۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۲۵۵۰۰۶۳۷ اردیبهشت ۵۰ ۲۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰
۱۱۰ ۹۵۸۸۶۰۲۴ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۸۸۹ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۱ ۹۵۸۸۶۰۶۹ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۴۶۲۰۹۰۳۲۴۳ اردیبهشت ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۲ ۹۵۹۱۱۰۲۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران دکترا ۵ - عادی ۸۲۹۲۱۱۴۰۳۷ اردیبهشت ۳۰ ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.50194.fa
برگشت به اصل مطلب