معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
کاردانشجویی فروردین تا مهر 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/19 | 

کاردانشجویی فروردین تا مهر 1395

   
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
190431103ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690162848مهر80200001600000
290431202ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690162937مهر80200001600000
390511185طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3642902414مهر80200001600000
490555045طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3649626064مهر80200001600000
591411293ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی5489588120مهر80200001600000
691431077ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191414مهر80200001600000
791431509ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191570مهر80200001600000
891541392ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690194855مهر80200001600000
992432114ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690206942مهر80200001600000
1092541501ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690211911مهر80200001600000
1192551015مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3649895413مهر80200001600000
1292551501مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690212624مهر50200001000000
1393400065مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی9842914474مهر1415000210000
1493461027ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3642900101مهر80150001200000
1593481378مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی71 - عادی3690223901مهر80200001600000
1693511252ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690224304مهر80200001600000
1793541333ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690226099مهر80150001200000
1893541342ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690226102مهر80150001200000
1993731187مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907مهر70280001960000
2093942009مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690155310مهر100400004000000
2193943036مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی5060527166مهر80400003200000
2294532225نهاد رهبری - سایتکارشناسی69 - عادی3642898530مهر80150001200000
2394613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612مهر70280001960000
2494614149نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد71 - عادی3690160322مهر70280001960000
2594664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307مهر70280001960000
2694666077مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168412مهر36280001008000
2794765141مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610622000مهر50280001400000
2894765168مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008مهر70280001960000
2994784135طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690164786مهر70280001960000
3094851055مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسدکترا5 - عادی3642902449مهر100400004000000
3194872037مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی8542556537مهر100400004000000
3294933063مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی3915693228مهر100400004000000
3395616125ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690190868مهر70280001960000
3495632219ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690191473مهر70280001960000
3595886024مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیدکترا5 - عادی3690151889مهر100400004000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.47243.fa
برگشت به اصل مطلب