معاونت فرهنگی- معرفی آثار فرهنگی
نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/11 | 

دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در جهت حمایت و نظارت بر نشریات مختلف دانشگاه فعالیت می کند. از وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می توان به بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار، نظارت و رسیدگی بر عملکرد نشریات دانشگاهی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، بررسی محتوای نشریات دانشگاه و برگزاری دوره های آموزشی و جشنواره های درون دانشگاهی نام برد.

در حال حاضر بیش از 100 نشریه از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی مجوز گرفته اند.

این نشریات در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و ورزشی و با حمایت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه فعالیت می کنند.

.

فهرست نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران:

ردیف

نام نشریه

ردیف

نام نشریه

ردیف

نام نشریه

1

احیا

22

ترسیم

43

ساباط

2

ارغنون

23

تکانه

44

سلام

3

الغیاث

24

جریان

45

سه نقطه

4

اعتدال

25

چهارسو

46

سوزن

5

امتداد

26

حدید

47

شفق

6

امروز

27

حرکت نو

48

صبح فرد

7

امید

28

حریم

49

صفر چهار

8

انتخاب

29

خرداد

50

طارق

9

ایماژ

30

خروش

51

طنین

10

آسمان

31

خم

52

فانوس

11

آشنا

32

خیزش نو

53

فرآیند

12

آفاق

33

دانش آموختگان شیمی

54

فرهنگ

13

آیینه

34

دانشگاه امروز

55

کاه گل

14

بزنگاه

35

دانشگاه ما

56

گفت و گو

15

بهلول

36

دلتا

57

گونش

16

بهمن

37

دنیای مواد

58

لیلی

17

بیان

38

راه سوم

59

نبا

18

پژواک

39

رختکن

60

نسیم صبح

19

پیام آشنا

40

روشنگر

61

نگاران

20

تبلور مجدد

41

زلال

62

وقایع الصنایع

21

تدبیر

42

رویش نو

63

یقظه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=41.12579.26611.fa
برگشت به اصل مطلب