دفتر برنامه ریزی درسی- کارکنان
شرح وظایف کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام ونام خانوادگی

مسئولیت 

عکس پرسنلی تلفن تماس دور نگار
لیلا عباس زاده مسئول دفتر

آدرس پست الکترونیکی:abaszadehiust.ac.ir

AWT IMAGE 73225503 73225598
  محمد رضا نوری

  بازنگری برنامه های درسی، تعریف عنوان لاتین دروس،ایجاد رشته های جدید، ایجاد و اصلاحات برنامه های درسی در سیستم گلستان،برنامه ریزی درسی دانشکده های: ریاضی ، کامپیوتر، صنایع، برق، عمران، مکانیک، معماری، پیشرفت، مهندسی مواد

سمت:کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

آدرس پست الکترونیکی: nourimriust.ac.ir

73225560
73225598
مریم امیری کردستانی          

   مسئول سایت، برنامه ریزی برای ارزشیابی اساتید در پایان هر نیمسال، بررسی و تهیه گزارش غیبتهای طول ترم اساتید،برنامه ریزی درسی  دانشکده های: فیزیک، خودرو، راه آهن، شیمی، مهندسی شیمی، فناوریهای نوین، واحدمجازی،پردیس، واحدنور و   گروه های: معارف، زبان، تربیت بدنی

سمت:کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

آدرس پست الکترونیکی: amirimaiust.ac.ir

   AWT IMAGE 73225502 73225598
سیمین کریمی

امور مالی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد نیمه حضوری، مهمان، انتقالی (از داخل و خارج)، رأی کمیسیون، غیرایرانی، و شهریه دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه

آدرس پست الکترونیکی:skarimiiust.ac.ir

73225504 73225598
عباس فراهانی واشقانی

رئیس اداره سنجش و آزمون و امور مربوط به قراردادهای آموزشی دانشجویان بورسیه

آدرس پست الکترونیکی:vasheghaniaiust.ac.ir

73225505 73225598
فرهاد حمیدی

امور مالی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم رشته های برق، عمران، مکانیک، شیمی، کامپیوتر، زبان انگلیسیریاضی، خودرو، صنایع، مهندسی شیمی، فیزیک، مواد، راه آهن، معماری و مقطع دکتری کلیه رشته ها

آدرس پست الکترونیکی:hamidiiust.ac.ir

73225554 73225598

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.8631.11923.fa
برگشت به اصل مطلب