دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار ورویدادها
فرم طرح درس(مربوط به دروس مصوب موجود)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه اعضاء هیئت علمی

فایل مربوط به طرح درس فارسی را از اینجا و فرم انگلیسی آن را از اینجا دریافت نمایید

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.3164.33323.fa
برگشت به اصل مطلب