دفتر برنامه ریزی درسی- پرسشهای متداول
پرسشهای متداول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/12 | 

پرسشهای مربوط به برنامه ریزی درسی و ارزشیابی

پرسشهای مربوط به شهریه ها
پرسشهای مربوط به برگزاری دوره های آزاد

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.18542.56708.fa
برگشت به اصل مطلب