دفتر برنامه ریزی درسی- فایل انگلیسی رشته ها
فایل انگلیسی رشته ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه روسای دانشکده ها

فایل مربوط به مشخصات کلی وبرنامه وسرفصل رشته ها به زبان انگلیسی در اینجا قابل دریافت است

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.13543.31029.fa
برگشت به اصل مطلب