دفتر برنامه ریزی درسی- گزارش آذر92 ازفعالیتهای دفتر
گزارش آذر۹۲ ازفعالیتهای دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای رویت گزارش فعالیتهای دفتر در آذر۹۲ اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.13541.31012.fa
برگشت به اصل مطلب