دفتر برنامه ریزی درسی- کتب مرتبط با برنامه ریزی درسی
بسته های آموزشی به منسبت روز معلم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
به مناسبت روز معلم سال ۹۹ تعدادی از کتب مرتبط با این روز به اساتید محترم اهدا شده است که اسامی آنها به شرح زیر است:
 

Competence for Online Teaching.۱
Effective Online Teaching.۲ 
 How to build an online class
Online Learning in Higher Education
Planning & Management in Distance Education
The Really Useful ELearning Instruction Manual
The social functions of teachers’ beliefs in an online class
The Tools for Successful Online Teaching

۹. آزمون در کلاس درس مجازی
۱۰. 
روشهای نوین در یاددهی و یادگیری الکترونیکی
۱۱.گزارش کارگاه تجارب افزایش اثربخشی آموزش الکترونیکی
۱۲. گزارش کارگاه قابلیتهای سامانه آموزش غیرحضوری و امتحان پایانی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.12539.60666.fa
برگشت به اصل مطلب