امور فرهنگی و فوق برنامه- آموزش
تعاریف خبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مبانی خبرنویسی

خبر چیست

ارزشهای خبری

عناصر خبری

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.6870.8719.fa
برگشت به اصل مطلب